بازدید جناب آقای شافعی از نمایشگاه بین المللی فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر 19 الی 23 مردادماه 98 ترکمنستان- آوازا