گزارش اولیه نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان – اوراسیا 1400