پوشش خبری نمایشگاه ایروان ۲۰۲۱

پوشش خبری برگزاری اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا توسط خبرگزاری های کشورهای عضو اوراسیا