مشارکت کشورهای عضو اوراسیا در نمایشگاه تجارت صنعتی ارمنستان اوراسیا