مرکز توسعه صادرات ایران

آموزش عملیاتی صادرات کالا ،محصولات و خدمات جهت پیوستن به شبکه صادرکنندگان ملی کشور
شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت با ایجاد مرکز توسعه صادرات ایران و با همکاری اتحادیه جهانی نمایشگاه ها و صادرات برگزار می نماید.