کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری صنعت دمشق

۲۲ الی ۲۴ اسفندماه ۹۸ دمشق، سوریه