کنفرانس و نمایشگاه ین المللی بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر

دهه اول تیرماه ۱۳۹۹ باکو، آذربایجان