کنفرانس و نمایشگاه بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر

۲۷ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ باکو، آذربایجان