کنفرانس و نمایشگاه ین المللی بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر

مردادماه ۱۳۹۹ باکو، آذربایجان