پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ترکمنستان، عشق آباد

پایان مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام این نمایشگاه پایان یافته است