کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری صنعت دمشق

۲۱ الی ۲۴ اسفندماه ۹۸ دمشق، سوریه