نمایشگاه بین المللی صنعت

۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۸ باکو، آذربایجان