اسامی رؤسا و دبیران اوراسیا در نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا ارمنستان

بازدیدکنندگان گرامی

اسامی روسا و دبیران اوراسیا حاضر در نمایشگاه و همایش تجاری-صنعتی ارمنستان-اوراسیا را در زیر مشاهده می کنید.