برنامه زمان‌بندی جدول برگزاری نمایشگاه و کنفرانس‌ها توسط شرکت ITF Group و شرکت پارس پگاه تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

جدول زمانبندی